FANDOM

SongNguKaze

biệt danh Vũ Minh Nguyên

Hành chính viên Sáng lập viên
  • Tôi sống tại VN
  • Tiểu sử A 15 years old Pisces.
  • [Hiển thị thêm]
Hành chính viên
SongNguKaze là hành chính viên của Wiki Lớp học Mật Ngữ. SongNguKaze có tất cả khả năng của một bảo quản viên, cộng thêm việc quản lý quyền hạn của thành viên.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.